zo 28 juli (09:30)
Ds. A.P. Voets Hoevelaken
zo 28 juli (18:30)
ds. W. Geerlof, Ede

Kerkrentmeesterlijke zaken:

De belangrijkste taak van de kerkrentmeesters is ervoor te zorgen dat de verkondiging van Gods Woord doorgang kan vinden door voor voldoende financiën te zorgen.

Verder beheren zij de kerkelijke goederen en de financiële belangen van onze gemeente. 

 

BANKREKENINGNUMMER:

Rabobank: NL27 RABO 0366 3450 95

 

KOSTER:

 

De koster is in dienst van onze gemeente en ziet er op toe dat de diensten in de kerk en de bijeenkomsten in “De Hof” ordelijk verlopen.

De kosterswoning bevindt zich tegenover het kerkgebouw.

Onze koster is dhr. W. van de Pol.

 

ACTIECOMMISSIE:

 

De actiecommissie organiseert in opdracht van de kerkrentmeesters verschillende acties, o.a.:

   1. Kerkpleinactiedag op de eerste zaterdag in oktober

   2. Barbecue voor de hele gemeente (op de gemeentedag)

   3. Rookworstactie in Januari

De actiecommissie wordt gevormd door de lidmaat kerkrentmeester, de leden van de commissie van beheer, de koster, een vertegenwoordiger uit de jeugdcommissie, 2 leden van de vrouwenvereniging en een gemeentelid

Contactpersoon is dhr. D van Meerveld

 

ORGANISTEN:

 

 In de kerkdiensten wordt volgens een rooster het orgel bespeeld door de volgende organisten:

 

Jacoline van de Bunt - Verkerk

Jan de Rooij

Hendrikus Jonker

Gerco van Vliet

 

 

COLLECTEBONNEN:

 

 U kunt gebruik maken van collectebonnen.

Ze hebben een waarde van €0,50; €0,75;  €1,00 en €2,50 en worden geleverd in vellen van 20 stuks.

Bij het gebruikmaken van collectebonnen kunt u dit als gift aftrekken voor de inkomstenbelasting.

De bonnen zijn te koop op de derde woensdag van de maand in “De Hof” van 19.00 uur tot 19.45 uur. Het is daarbij mogelijk om met uw pinpas te betalen.

Eventueel kunt u ook contant betalen of een bankoverschrijving inleveren ten gunste van bankrek. NL02 RABO 0366 3714 44.

Afwijkingen van de vaste verkoopavonden worden via de kerkbode bekendgemaakt.

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE:

 

Eénmaal per jaar vindt er de rondgang voor de vrijwillige bijdrage plaats.

Daarbij kan worden aangegeven welk bedrag dat jaar voor het kerkenwerk beschikbaar gesteld wordt.

Velen maken gebruik van de mogelijkheid de bijdrage in meerdere termijnen per bank over te maken.

Naast de collecten is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de instandhouding van de kerkdiensten, de predikantsplaats, het onderhoud van de gebouwen en andere kerkelijke activiteiten.

 

GENERALE KAS:

 

Jaarlijks ontvangen alle lidmaten een acceptgirokaart voor het betalen van de bijdrage generale kas. Dit is een verplichte bijdrage voor alle lidmaten.

Op dit moment bedraagt deze bijdrage € 15,00.

De helft is voor de plaatselijke gemeente, de andere helft moet worden afgedragen voor de landelijke kerk.

 

ZITPLAATSEN:

 

De zitplaatsen in de kerk zijn vrij.

Viermaal per jaar wordt er een collecte gehouden voor de vrije zitplaatsen.

Als richtbedrag wordt hiervoor aangegeven € 15,00 per zitplaats.

De achterste vijf bankrijen zijn door middel van een kabeltouw voor gebruik afgesloten.

De bedoeling daarvan is de gemeenteleden aan te moedigen ook de voorste rijen op te vullen.

Achter in de kerk zijn stoelen geplaatst. Deze stoelen zijn geplaatst voor mensen die wegens hun gezondheid moeilijk in een bank kunnen zitten. Indien men hiervan gebruik wil maken, kan contact worden opgenomen met de koster.

 

FONDSEN:

 

De kerkrentmeesters hebben diverse fondsen in het leven geroepen.

Hierdoor kunnen bepaalde inkomsten specifieker bijgehouden en verdeeld worden.

Tijdens de collecten in de zondagse erediensten zult u te maken krijgen met o.a. orgelfonds, interieurfonds e.d.

Daarnaast is er het verjaardagsfonds opgericht. Alle jarigen in de gemeente ontvangen een felicitatie van de hervormde gemeente. Daarbij is een zakje ingesloten. Dit zakje, waarin u uw gave voor het verjaardagsfonds kunt doen, wordt door één van de vrijwilligers bij u opgehaald.

 

VERHUUR VER. GEBOUW “DE HOF”:

 

Het gebouw is speciaal bedoeld voor catechisatie, kerkelijke verenigingen en kringen.

In dit gebouw is een rouwkamer met koeling aanwezig. Het is mogelijk vanuit het verenigingsgebouw begrafenissen te laten verzorgen.

Op avonden dat er geen kerkelijke activiteiten zijn, bestaat er voor gemeenteleden de mogelijkheid een zaal te huren voor verjaardagsviering of recepties.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de koster of de voorzitter van de kerkrentmeesters.

 

ACTIE PAPIER HIER!:

 

De actie “Papier hier” was ooit een initiatief van onze jeugdcommissie.

De gemeente Barneveld heeft dit jaar besloten dat de papierinzameling op een andere manier gebeurt.

Bij de bewoners in de kernen van Zwartebroek en Terschuur zijn nu blauwe containers afgeleverd om papier in te doen.

Deze worden op de eerste zaterdag van de maand opgehaald.

Voor de bewoners buiten de kernen, kan als vanouds diezelfde morgen tussen 09.30 en 12.00 uur het papier gebracht worden bij de grote container bij de Sionskerk aan de Hoevelakense weg

De opbrengst van deze container en de papiercontainers uit Terschuur komt voor de helft ten goede aan ons jeugdwerk en de andere helft aan het jeugdwerk van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Vanuit beide gemeenten werken jeugdleden, ouders en andere vrijwilligers mee bij het inzamelen van het oud papier.

 

Namens onze gemeente zit in de papiercommissie: Arjan Kamphorst

 

DE KERKBODE:

 

Via de Hervormde Kerkbode wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in onze gemeente en andere gemeenten op de Veluwe.

Alle lopende en actuele zaken komen daarin aan de orde.

Wanneer u nog geen abonnee bent, is het zeker de moeite waard dit te regelen.

U kunt rechtstreeks een abonnement aanvragen bij de abonneeservice van de Hervormde Kerkbode: tel.: 053-4842383.

Een abonnement kost € 33.80 per halfjaar. (automatische incasso)

 

HERVORMDE BASISSCHOOL “DE ZAAIER”:

 

Onze hervormde gemeente is al jaren nauw betrokken bij de basisschool in Terschuur.

Na eerst jaren kerkenraadschool geweest te zijn, is uit deze lagere school samen met de Chr. Kleuterschool “De eerste stap” de Herv. basisschool “De Zaaier” gevormd.

Deze school gaat uit van de Stichting Hervormde Scholen “De Drieslag”. Deze stichting omvat 7 Hervormde basisscholen.

Aan de school “De Zaaier” zijn 2 fulltime en 9 parttime leerkrachten verbonden.

Verder is er een medezeggenschapsraad en een ouderhulpgroep waardoor de ouders nauw bij de school betrokken zijn.

Aan het begin van ieder cursusjaar wordt een schoolgids uitgegeven, waarin de gegevens over de school te vinden zijn.

Voor de kerkdienst op zondag wordt de psalm gezongen die op school geleerd wordt.

Tijdens bid- en dankdag wordt in schoolverband de kerk bezocht.

Als afsluiting van de jaarlijkse themaweek wordt er in een kerkdienst aandacht aan het thema besteed.

De school “De Zaaier” is gevestigd aan:

Broekhuizenstraat 10

3784 WT Terschuur

Telefoon: 461667.

 

wo 24 juli (19:30)
Uitzending kerkdienst
vr 26 juli (19:00)
Maandsluiting Dwarsakker
wo 31 juli (19:30)
Uitzending kerkdienst